Wednesday, December 23, 2015

BAKIT TAYO NAGSISIMBA?

Kung alam lamang natin kung paano pinahahalagahan ng Diyos ang Sakripisyong ito, isusugal natin ang ating buhay makadalo lamang sa isang Misa. -- S. Padre Pio
 
1. Maki-bahagi kay Hesus sa kanyang Sakripisyo sa Kalbaryo na syang nagbabago ng mundo. Sa mahiwagang paraan, ang Diyos na walang simula at katapusan ay pinagiging ngayon ang pangyayaring naganap dalawang libong taon na ang nakaraan at syang naging bagong simula ng kasaysayan ng sangkatauhan:  ito yaong walang kapantay na kabuktutan (pagpatay sa Diyos) na pinaging dakilang gawa ng kabutihan ni Hesus: ang pagtubos ng lahat ng tao sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay na muli. At gawad nito sa Diyos ang walang kapantay na luwalhati. Sa Banal na Misa,  binabagtas natin ang panahon pahantong sa pagkakataong yaon na syang sentro ng ating buhay: ang Misteryo Paskwal.

2. Gawin ang pinakamabuting gawain.  Pagsamahin man ang lahat ng mabuting gawain, lahat ng kawanggawa ng mga NGOs, lahat ng sakripisyo ng mga martir at santo, at sila ay pawang tuldok ng alikabok lamang kung ikukumpara sa walang katumbas na halaga ng Sakripisyo ni Hesus sa Misa.  "Lahat ng mabuting gawain sa mundo ay gawa ng tao, subalit ang Misa ay gawa ng Diyos" (S. Juan Maria Vianney)

3. Tanggapin ang pinakamahal na regalo .  "Kung ikaw ay pagsasabihan ng iyong ama na kunin sa isang lugar ang iyong regalo na nagkakahalaga ng bilyong piso, di kaya ikaw ay hahangos at iiwan ang lahat para hanapin yaon? Paano kung ang regalo ay ang Nagmamayari mismo ng sangkalikhaan? Magaatubili ka pa ba at di sya tanggapin?" (H. Raynal) Sa misa ay higit pa sa bilyon bilyong sangkalikhaang puno ng kayamanan ang ating tinatanggap. Dahil ang Diyos ay walang maibibigay na higit pa sa kanyang pagmamahal, ibinibigay nya ang pinakadakilang handog: ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos - sya mismo.

4. Humakbang sa langit. Makaniig si Hesus. Maranasan ang  pagdampi ng langit sa lupa at matikman ang pauna ng makalangit na liturhiya na nalalarawan sa libro ng Apokalipsis.  Makaniig mismo si Hesus: sya na walang kapantay na kagandahan. Sya mismo ang nagsasalita sa pagbasa ng iskriptura (Vat II SC).  Sa kabaliwan ng pagmamahal,  ibinuhos nya sa ating lahat ang kanyang awa at pagibig, upang mapanibago ang ating puso, buhay, at paraan ng pakikitungo sa Kanya at mga kapatiran.  (Francis)  Sinasabi ni Hesus: Ito ang aking  katawan na inihahandog sa iyo.”

5. Abutin ang tugatog ng pagmamahal at pagdarasal.  Linikha tayo ng Diyos sa iisang layunin:  ang sya ay ating mahalin ng buong puso at lakas. Ito ang pinakadakila nating dignidad: ang makausap ang Diyos bilang malapit na kaibigan. Sa Misa, naaabot natin ang “tugatog” ng ating pakikipagusap at pagsamba habang tayo ay nakikiisa sa pagdarasal ng Diyos sa Diyos. Higit sa lahat, pinakikiisa tayo ni Hesus sa Kanya, at dinadala sa "mismong  daluyong ng kanyang paghahandog-sarili" ang buod ng kanyang buhay. (Benedict XVI)

6. Namnamin ang pinakamasayang pampamilyang pagsasalo. Sa bawat Misa, nararanasan natin ang pag-awit sa Banal na Santatlo ng pinakamarami at pinakamahusay na koro: lahat ng mga anghel at mga anak ng Diyos sa buong pamilya ni Hesus, lahat ng mga nangabuhay at nangamatay,  ay inaawit: Santo, Santo, Santo! At kainggit-inggit, ang bagay na hindi kaya ng anghel: makinabang sa handa ng paraiso, ang Tinapay at Tupa ng Diyos, 'kaloob mismo ang lahat ng kadalisayan'. (Rito ng Benediction)
http://i781.photobucket.com/albums/yy94/OreefDestin/Destin-Family-Reunionl.jpg
7. Tumanggap ng pinakamakapangyarihang tulong.  Ang Misa ang tuktok, subalit “ugat” din ng buhay kristiyano.  Ang lakas nito ay higit pa sa maraming bomba-nuklear! Nakakapagtaka, ang Nakapangyayari sa lahat ay yumuyuko para gawing katawan ng Diyos ang tinapay at tulad ng alipin ay tayoy pinapakain at ibinibigay ang sarili para maging lingkod natin. Hilingin natin ang tulong para sa mga nangangailangan, mga mahirap, may sakit, at mga nagdurusang kaluluwa sa purgatoryo. Sya ay naghahatid ng napakamakapangyarihang grasya para tulungang lutasin ang mga suliranin ng lipunan at harapin ng lubos ang responsibilidad ng personal na misyon.

8. Samantalahin ang pinakamahusay na pagkakataon para kausapin si Hesus at sa kanya ay humiling.  Walang mas mahusay na pagkakataon para humingi at  lumago sa kabutihan kaysa sa yugto ng pagkakalapit sa Kanya sa misa. Habang ang anyo ng tinapay ay hindi pa nalulusaw (10-15 mins.), si Hesus ay nasa atin katulad ng sya ay nasa altar. Kaya manatili ilang saglit pagkatapos ng misa  para pasalamatan ang Diyos, syay sambahin at suyuin para sa ilang hiling.

9. Pagibayuhin ang pinakadakilang proyekto.  Sa Eukaristiya, ipinagpapatuloy ni Kristo ang pagtubos ng tao sa kasalanan at sa gawaing ito dapat ang bawat Kristiyano ay kanyang katuwang. Ang huling wika ni Hesus sa misa, bigkas sa pamamagitan ng pari, ay umaalingawngaw ayon sa kanyang utos: Humayo! Humayo kayo gawing alagad ang lahat ng bansa...Ako ay sasainyo hanggang sa dulo ng mundo.
http://1.bp.blogspot.com/-vUHHBmjOyyo/Ufey7mUeBdI/AAAAAAAAAaM/3TswwsJfphY/s640/go-make-disciples.png

10. Sundan si Hesus. Ang lihim ng masaya at mabungang buhay ni Hesus ay ang lubos na pagsunod sa Diyos. Ang Bibliya ay nagbigay ng maikling salaysay-buhay ni Hesus mula sa pagkamusmos at kabataan: 'masunurin sya sa magulang', Tinubos nya ang lahat sa 'pagsunod hanggang kamatayan sa krus.'. Sa pagdalo sa Misa, sinusundan natin ang kanyang bakas at tumatalima sa kanyang bilin: "Gawin ninyo ito sa pagalala sa akin."

Ang sadyang pagliban sa misa ng Linggo ay kasalanang mortal.  Kung paanong ang pagtatakwil ng hangin, tubig, at pagkain ay ikamamatay, tayo din ay 'di maaring manatiling walang pagkaing ispiritwal na handog ng Diyos sa Misa. At tayo ay may likas at seryosong obligasyon na mag-alay ng pangmadlang pagsamba sa ating Lumikha at Tagapanatili' na kung syay wala, tayoy maglalaho.  Kaya, ang Diyos ay iniutos na itangi ang Araw ng Diyos na banal at ang simbahan ay ipinataw sa sinumang sadyang liliban sa tungkulin na dumalo sa Misa ng Linggo at iba pang araw na banal “ang pagkakasalang malubha.” (CCC 2181)

Paano dumalo sa misa: (1) Isaalangalang mabuti na ikaw ay nasa presensya ng madugong sakripisyo ni Kristo sa krus: 'Sa mata ng isip dalhin ang sarili sa Kalbaryo”. (S. Padre Pio) (2) Ihanda ang yong kaluluwa sa pagdarasal. (3) Isuot ang akmang kasuotan upang salubungin ang napakadakilang persona. (4) Pakinggan ang bawat kataga ng Diyos na iniiukol sa yo sa pamamagitan ng Salita, ang Iskriptura. (5) Dasalin gamit ang mga sagutan sa Misa at  lubos na ipatungkol sa Diyos. (6) Ialay ang sarili kay Hesus. (7) Tanggapin si Hesus na karadapatdapat sa Banal na Komunyon. Malubhang kasalanan ng sakrileheyo  na sya ay tanggapin sa komunyon ng may kasalanang mortal. Magkumpisal kung kailangan. (8) Pasalamatan ang Diyos nang naguumapaw sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng Misa.

Isinalin sa Filipino ni Arnold Morfe mula sa Ingles ng orihinal na artikulo ni Dr. Raul Nidoy, Why Go to Mass?

I-download ang artikulo sa isang pahinang polyeto dito.  

Bilang pagsunod sa hamon ng Papa para sa Bagong Ebanghelyo, gumawa ng maraming kopya at ipamigay. O ibenta ng may o walang tubo.

Monday, December 21, 2015

Depression and the powerful role of confession to bring back joy

By Dr. Raul Nidoy

There are many factors behind depression. According to Mayo Clinic, causes include brain chemistry, hormones and inherited traits, while the risk factors include traumatic events, loss of a loved one, a difficult relationship, financial problems, low self-esteem and chronic illness.


However, what medical science does not see is a key factor behind depression, the most fundamental disorder at the root of all disorders: sin, our turning away from our design to love God above self. Thus, when we go to God through his channels of mercy and healing, he can bring about a transformation of our inner life by giving us new strength and a new mind. 

http://bahaiteachings.org/wp-content/uploads/2014/01/Joyful-woman-listening-to-music.jpg“A therapist tells the story about a patient who had been in a terrible cycle of depression and self-disgust ever since high school. Nothing seemed to help. One day, the therapist met the patient in front of a Catholic church. They ducked inside when it began raining, and witnessed people going to confession. 

‘Should I go too?’ asked the patient, who had received the sacrament as a child. ‘No!’ said the counselor. The patient went anyway, and emerged from the confessional with her first smile in years, and kept improving in the weeks to come. The therapist studied more about confession, eventually became Catholic and now counsels regular confession for all her Catholic patients.” 
This story is found in an article titled Seven Great Reasons to Go to Confession Tomorrow (and Often) and its author explains: “Sin leads to depression because it isn’t just an arbitrary violation of rules: It’s a violation of the purpose built into our being by God. Confession lifts the guilt and anxiety caused by sin and heals you.”

Interestingly, in the comments section, someone reacted and told his own story of transformation. “I had been suffering with depression for years before I walked into a church one day, and started attending Mass as a 'something to do' -- i.e. to get myself out of the house, at least once a week. I made the stupid mistake of taking communion just because it's something 'you do' (as I was wont to treat it) but was soon almost crushed by a sense of guilt. 

Then I went to confession. I told the priest everything, not only of my prior rejection of the church's teachings and of turning my back on Christ, but of the self-pity and negativity that had become my life's content. I received forgiveness and within a few weeks I realized suddenly how things had changed. The words which came to me were 'Surprised by Joy' (the title of C.S. Lewis's book): I suddenly realized that I was truly happy, more so than at any time I could remember in my life. 

One day someone asked me how I was and my answer was "Very well, miraculously well as it goes!" An old acquaintance even asked me recently if I'd won the lottery! Weekly (at least) confession is now a personal habit. Which reminds me, today's the day.” 

It is important to note that there is a difference between the professional work of a therapist who treats our bodily psychology and the spiritual work of a priest who acts in the person of Christ to heal our soul. Still it is important to know that since we are incarnate spirits, whatever happens to our spirit affects our body. 

John Paul II taught: “The confessional is not, and cannot be, an alternative to the psychoanalyst or psychotherapist’s office, nor can one expect the Sacrament of Penance to heal truly pathological conditions. The confessor is not a physician or a healer in the technical sense of the term; in fact, if the condition of the penitent seems to require medical care, the confessor should not deal with the matter himself, but should send the penitent to competent and honest professionals.” 

In How Catholics Can Conquer Depression, Dr. Aaron Kheriaty, a Director of the Department of Psychiatry at the University of California, wrote: “While the sacraments alone were never meant to cure mental afflictions like depression, they can and do play a healing role in a plan of recovery. As creatures of both body and soul, we relate to God through our senses. If I’m burdened by guilt or by sins of the past (often the case in depressed persons), when I go to Confession I’m able, in a very tangible way, to hear words of absolution from the priest who is acting in the name of Christ and the Church."

Before Confession After Confession - Happy Confession Day“Many people who have gone to Confession describe this powerful experience of psychological healing. They are able to walk out knowing with total conviction that they have indeed been forgiven, that the burden they’ve been carrying has been lifted. The Catholic sacramental system is indeed consistent with our psychological make-up: we need to hear these words of absolution in order to more tangibly experience God’s mercy."

"We also know that sin not only harms our relationship with God but with others as well. In Confession there is the experience a sense of reintegration with a community: the priest represents the Church, the community of Christians, with whom the penitent is reconciled. All this is powerfully healing, and lifts a burden spiritually and psychologically.” 

Jesus told St. Faustina that "greatest miracles" happen in Confession. God our compassionate Father himself acts to transform us from a vessel emptied of God to a vessel that is full of God. And so Blessed Alvaro, when asked about the happiest moment of his life, quickly responded: "Each time I receive God’s forgiveness in confession."

Related articles:

Confession: Simple Reasons, Simple Steps
Putting Confession at the Center: the strong recommendation of the Church for frequent of confession 
Tuesday, December 8, 2015

Vatican Documents on the Elderly


http://cssdioceseofscranton.org/content/wp-content/uploads/2012/07/7-6-12-1.jpg 

Table of ContentsYou can find all the documents in word file here.  

The document of the Pontifical Council has this table of contents:


Introduction
Meaning and value of old age
The older person in the Bible
Older people's problems are the problems of us all
The Church and older people
Guidelines for the pastoral care of older people
Conclusions